Català | Español | Français

Stop Senyalitzacions SL

    Senyalitzacions
  Retolació
Mobiliari Urbà

Serveis :


Senyalitzacions Stop, acompanya la seva àmplia gamma de productes amb una extensa oferta de serveis, que integra tant la qualitat, com les exigències i necessitats del mercat en contínua evolució.
- Realització de projectes
- Disseny
- Servei d'instal·lació
- Servei de manteniment

 •  Realització de Projectes

  Senyalitzacions STOP compta amb un Area especialitzada en la realització de projectes integrals de senyalització.
  Un projecte de senyalització es desenvolupa en les següents fases:
  - Auditoria sobre l’estat dels elements d’informació.
  - Estudi de les necessitats presents i futures.
  - Definició de l’objectiu general i principis fonamentals.
  - Presentació de les característiques del sistema proposat.
  - Abast del sistema.
  - Elecció de noms i punts de destinació.
  - Elecció dels elements a utilitzar.
  - Presa de dades.
  - Treball de camp.
  - Dimensionament dels elements.
  - Realització informàtica de la planimetria.
  - Especificacions tècniques dels materials elegits.
  - Realització del pressupost.
  - Realització dels plecs de condicions.
  - Tràmits legals.
  - Execució.

 •  Disseny

  Les necessitats per part de les entitats públiques de transmetre una imatge homogènia i una identitat corporativa única, exigeixen l’adaptació dels nostres equips a cada realitat geogràfica, cultural i econòmica. Aquesta personalització, impossibles per a productes subjectes a normatives, és tanmateix una condició indispensable per a la realització de projectes de senyalització de llocs específics o de promoció turística.
  Senyalitzacions STOP compta amb els mitjans necessaris per realitzar aquesta adaptació i desenvolupa els dissenys atenent les necessitats dels nostres clients.
  Confeccionem projectes globals en que desenvolupem manuals de senyalització.

 •  Serveis d'Instal·lació
 • Senyalitzacions STOP compta amb mitjans propis d’instal•lació per garantir la seva execució d’acord amb la normativa corresponent i amb respecte a les normes de seguretat, salut i medi ambient.
  Aquestes instal•lacions comprenen el conjunt de la nostra activitat de senyalització vertical i horitzontal.

 •  Servei de Manteniment
 • Senyalitzacions STOP compta amb dos tipus de
  manteniment:
 •  
 • 1) Manteniment Preventiu:
  a) Neteja planificada dels equips.
  b) Control de tancament i ajustament dels diferents accessoris.
  c) Verificació de l’orientació dels plafons en horitzontal i vertical.
  d) Recollida d’informació i edició d’informes o llançaments en fabricació.
 • 2) Manteniment Curatiu:
  a) Reparació per degradació o accident.
  b) Reemplaçament parcial o total dels elements deteriorats.
  c) Reparacions.
  d) Intervencions d’urgència.Tel. 376 742 355, Fax: 376 843 602
E-mail: stopsl@stopsl.com