Català | Español | Français

Stop Senyalitzacions SL

    Senyalitzacions
  Retolació
Mobiliari Urbà
Projectes

Senyalitzacions STOP compta amb un Area especialitzada en
la realització de projectes integrals de senyalització
Un projecte de senyalització es desenvolupa en les següents fases:
- Auditoria sobre l'estat dels elements d'informació.
- Estudi de les necessitats presents i futures.
- Definició de l'objectiu general i principis fonamentals.
- Presentació de les característiques del sistema proposat.
- Abast del sistema.
- Elecció de noms i punts de destinació
- Elecció dels elements a utilitzar.
- Presa de dades.
- Treball de camp.
- Dimensionament dels elements.
- Realització informàtica de la planimetria.
- Especificacions tècniques dels materials elegits.
- Realització del pressupost.
- Realització dels plecs de condicions.
- Tràmits legals.
- Execució.Tel. 376 742 355, Fax: 376 843 602
E-mail: stopsl@stopsl.com